Til hovedinnhold

Vilkår Kontodisponent

Ved å akseptere vilkårene gir kontohaver en rett for disponenten til å disponere valgte konto(er).

Fullmakt til å disponere konto

Kontohaver er medeier i et samvirkelag (samvirkelaget er sammen med Coop Norge SA i det følgende benevnt «Coop»). Ved å akseptere vilkårene gir kontohaver en rett for disponenten til å disponere valgte konto(er).

Retten gjelder for disposisjoner i butikk/over skranke og omfatter:

  • Rett til å overføre beløp til bankkonto.
  • Rett til å overføre beløp mellom kontohavers konti i Coop som kontodisponent disponerer.

 For øvrig gjelder:

  • Disponenten kan ikke gi andre rett til å disponere kontoen (gi disposisjonsretten videre).
  • Beløpsgrense for disposisjonsretten følger den beløpsgrense som til enhver tid er fastsatt av Coop.
  • Disponenten har ikke rett til å avslutte kontoforholdet.
  • Disposisjonsretten gjelder kun aktiviteter i butikk/over skranke og inntil den kalles tilbake. Slikt tilbakekall skal meldes til Coop, normalt skriftlig. Coop er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før Coop blir kjent med tilbakekallet.
  • Som kontohaver er man ansvarlig for vedlikehold av kontodisponenter, herunder sørge for at personer som ikke lenger skal ha disposisjonsrett fjernes som disponent. Dersom kontohaver er et lag/bedrift/forening er det kontoadministrator som skal oppfylle vedlikeholdsplikten ovenfor.
  • Ved kontohavers død opphører disposisjonsretten. Coop er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før Coop blir gjort kjent med dødsfallet.
  • Ved kontohavers konkurs opphører disposisjonsretten.